Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Tổ bộ môn

Tổ bộ môn

Cập nhật lúc : 13:47 22/01/2015  
Thời khóa biểu môn Thể dục
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ..1 - 2. NĂM HỌC 2014.. - 2015..
(Áp dụng từ .18./.8/2014.... đến 31/5./2015...)
Lớp:1-3-4-5   Giáo viên thể dục : Nguyễn HữuTuấn
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1    3/3    1/4 5/1   
2  4/1  5/4   5/4  5/2   
3  4/2          
4  4/3  3/2    3/1    
5            
Chiều 1  3/2 5/1    5/3     
2  5/2 5/3    4/1     
3  3/4 3/1   4/2     
4  3/3 3/4     4/3    
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....