Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 01 tháng 04 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 1

Khối 1

Cập nhật lúc : 19:36 20/09/2015  
thời khóa biểu năm học 2015- 2016 bộ môn
Trường :Tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016
(Áp dụng từ 21/09/.... đến /./....)
Lớp:1,2,3   Giáo viên bộ môn: Trương Thị Kim Anh Môn: Đạo đức, Thủ công, TNXH
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ Đạo đức (lớp 1/3)   TNXH (lớp 1/3)    
2 Đạo đức (lớp 1/1) Thủ công (lớp 3/3)   Thủ công (lớp 3/2)    
3   Đạo đức (lớp 1/4)   TNXH (lớp 1/4)    
4   Đạo đức (lớp 1/2)   Đạo đức (lớp 2/3)    
5            
Chiều 1 Đạo đức (lớp 2/2) Thủ công (lớp 3/1)   Thủ công (lớp 3/4) Thủ công (lớp 3/1)  
2 Đạo đức (lớp 2/1) TNXH (lớp 2/4)   TNXH (lớp 1/1) Thủ công (lớp 3/4)  
3 Đạo đức (lớp 2/4) TNXH (lớp 2/3)   TNXH (lớp 2/1) Thủ công (lớp 3/2)  
4 Thủ công (lớp 3/3) TNXH (lớp 2/2)   TNXH (lớp 1/2)    
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....