Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 01 tháng 04 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 1

Khối 1

Cập nhật lúc : 20:30 05/10/2016  
Thời Khóa Biểu lớp 1/2
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ..I. NĂM HỌC 2016.. - 2017..
(Áp dụng từ /./.... đến /./....)
Lớp:.1/2...   Giáo viên chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Kiều Nhi
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1  Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt  Tiếng Việt

Toán 

 
2 Tiếng Việt Tiếng Việt  Tiếng Việt

Tiếng Việt 

Tiếng Việt  
3  Tiếng Việt  Đạo đức  Toán   TNXH  Tiếng Việt  
4 Toán   Toán  Âm nhạc   Thủ công SHTT   
5            
Chiều 1

Toán 

 Thể dục  

Tiếng Việt 

 Toán   
2

Tiếng Việt 

Toán  

 

Tiếng Việt 

Mỹ thuật   
3 Thủ công  Tiếng Việt   Âm nhạc  Tiếng Việt  
4  Mỹ thuật

Tiếng Việt 

   Toán     
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có ... phút và nghĩ giải lao ... phút 
....