Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 29 tháng 03 năm 2020

 » Thời khóa biểu » Khối 1

Khối 1

Cập nhật lúc : 06:32 15/09/2015  
Lớp 1/3
Trường tiểu học Kim Đồng THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ ... NĂM HỌC 2015 - 2016
(Áp dụng từ 17/ 8 / 2015 đến 31 / 5 /2016)
Lớp:1/3   Giáo viên chủ nhiệm: lê Thị Nữ
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ  Đạo đức Mỹ thuật   TNXH  Thể dục  
2  Tiếng Việt

Tiếng Việt 

Tiếng Việt  Toán 

Toán 

 
3  Tiếng Việt Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt   
4 Thủ công

Toán 

Toán  Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

 
5            
Chiều 1 Mĩ thuật 

Toán 

 

Toán 

Toán 

 
2 Toán Tiếng Việt    Âm  nhạc   Tiếng Việt  
3  Tiếng Việt Thủ công   Toán 

SHTT 

 
4 Tiếng Việt Âm nhạc  

Tiếng Việt 

   
5            
               
               
Ghi chú:              
Mỗi tiết học có 35  phút và nghĩ giải lao 5 phút 
....