Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 27 tháng 02 năm 2020

 » Thông tin đơn vị » Tổ khối 3

Tổ khối 3